Stadgar för Boxholms Hemträdgårdsförening

§1.
Föreningen är en ideell förening, vars syfte är att främja intresset för miljövänlig trädgårdsodling.

§2.
Föreningen är öppen för alla med trädgårdsintresse. Medlemskap gäller per hushåll med en röst.

§3.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande år.

§4.
Föreningens styrelse består av 5 ledamöter. De väljs av en tid av 2 år på årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av samtliga ledamöter är närvarande.
Vid omröstning, vid lika röstantal, gäller den mening ordföranden biträder.
Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens tillgångar.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden.

§5.
Styrelsen åligger
Det åligger styrelsen att leda föreningens verksamhet och verkställa av föreningen fattade beslut.

§6.
Ordföranden åligger
att kalla styrelsen ledamöter till sammanträde så ofta handläggande av föreningens angelägenheter det fordrar.
att leda styrelsens och föreningens sammanträden och vaka över att fattade beslut blir verkställda, samt
att företräda föreningen och vid alla tillfällen tillvarata dess intressen och främja dess syfte.

§7.
Föreningens årsmöte skall hållas före den 15 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utfärdas minst åtta dagar före dagen för mötet genom annonsering eller på annat lämpligt sätt, som styrelsen bestämmer.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

  1.  Val av ordförande.
  2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll.
  3. Val av styrelse.
  4. Val av revisorer.
  5. Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning under näst föregående år.
  6. Beslut om ansvarsfrihet.
  7. Ärenden, som styrelsen kan hänskjuta till årsmötet.
  8. Av medlem väckt förslag, vilket skriftligen avfattat, skall till styrelsen inlämnas senast den 1 mars samt
  9. Vid mötet väckt fråga som mötet beslutar upptaga till omedelbar behandling.

Vid ordinarie årsmöte även som extra föreningsmöte tillkommer envar medlem en röst.
Ärendena avgörs med enkel röstövervikt med undantag av i §11 och §12, omförmälda frågor.
Vid lika röstantal gäller den mening, ordföranden biträder, utom vid val, då lotten skiljer.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§8.
Extra föreningsmöte hålles, när styrelsen därtill finner anledning, eller då minst en tiondel av samtliga medlemmar för uppgivet ändamål hos styrelsen därom anhållit, i vilket fall styrelsen är skyldig att inom åtta dagar efter det att begäran därom ingivits, utlysa extra föreningsmöte att hållas inom en månad.
På extra föreningsmöte skall endast förekomma ärenden, som föranlett mötets hållande.
Beträffande kallelse till och omröstning m. m. vid extra föreningsmöte skall i tillämpliga delar gälla vad ovan sägs ifråga om ordinarie årsmöte.

§9.
Såsom föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall gälla kalenderår.

§ 10
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte för ett år två revisorer. Revisorerna skall före den 1 mars fullgöra dem åliggande uppdrag och däröver omedelbart avgiva särskild till föreningen ställd berättelse.

§11.
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas med minst två tredjedelars röstövervikt vid två efter varandra följande föreningsmöten, därav ett ordinarie.

§12.
Föreningens upplösning kan endast beslutas på som föregående paragraf omnämnts.
Har beslut om föreningens upplösning fattats, skall sedan föreningens alla skulder blivit betalda, återstående tillgångar användas i överensstämmelse med föreningens syfte.