1964-1973

1964

Lördagen den 11 april firades det 50-årsjubileum med kafferep på Parketten i samband med årsmöte.

Där framkom att föreningen hade 460 medlemmar. Det var den näst största föreningen i Boxholm. Dess trädskötare hade beskurit ca 3400 fruktträd (400 unga träd under 5 år och 3.000 äldre träd). För skadeinsektsbekämpning hade använts ca 10 000 liter besprutningsvätska. I föreningens musteri hade tillverkats 66 657 liter äppelmust, varav till medlemmarna 12.268 liter. Hemträdgårdsföreningens ekonomiska verksamhet, musteriet inberäknat hade under 1963 en omslutning på 69 402 kr.

Herr Qvarfordt och herr Örtlund hade deltagit i en av Sveriges pomologiska förening och statens hantverksinstitut anordnad kurs för musteriskötare. Det hade anordnats en instruktion om planering och anläggning av villaträdgårdar. Det drogs också upp riktlinjer för planeringen av det ny musteriet på den s k Mangelbodstomten i Fällhagen.

I styrelsen om valdes K A Qvarfordt till ordförande och K E Björklund. Övriga styrelseledamöter blev herrarna Bertil Turesson, Birath och K E Wennerqvist. Revisorer blev herrarna Gösta Andersson och Erik Lindgren.

Vid Boxholms Egnahemsförening började man diskutera föreningens upphörande. Det fanns endast ett fåtal lån kvar och man räknade med att föreningen skulle upplösas vid nästa årsmöte. Man uttalade sig för att skänka de bägge mangelbodarna till Boxholms Hemträdgårdsförening samt även sälja mangelbodstomten i Fällhagen.

På Hemträdgårdsföreningens årsmötet lämnades det en redogörelse för hur man hade tänkt sig det nya musteriet som beräknades kosta mellan 90 000 – 100 000 kr. Musteriet var tänkt att uppföras på mangelbodstomten som ägdes av Boxholms Egnahemsförening. Den gamla mangelboden skulle rivas och mangeln skulle beredas plats på musteriets vind. Det framkom önskemål om att byggnaden även skulle inrymma en mindre maskintvättstuga. Byggnaden beräknades bli 10 x 14 m i två plan. Man räknade med att kunna tillverka minst 100.000 liter must per år. Men i de gamla lokalerna i Fleminge hade Boxholmsbolaget betalat både vatten och bränsle, så det skulle bli en viss fördyring. Styrelsen fick uppdraget att fortsätta med planeringen.

Anledningen till att det diskuterades uppförande av ett nytt musteri berodde på att de tidigare lokalerna inte var tidsenliga. De uppfyllde inte heller hälsovårdsmyndighetens krav. Även vattenfrågan var besvärlig.

Föreningen var mycket vital. Det hålls ympningskurser hos Uddo Edlund där man ympar in Filippaskott på ett Coxpomona träd. Egenahemsägarna på Bjursdalen får tips och förslag till planering av där befintliga tomter. När man läser gamla tidningsklipp verkar det nästan finnas något på gång varje vecka.

Hösten 1964 verkade bli ett rekordår för musteriet. Under fem av veckans sex arbetsdagar så utvann man i genomsnitt 1.750 liter must / dag. Det betyder att de tog omhand 3.500 kg äpplen dagligen. Upptagningsområdet var stort: Tranås, Eksjö, Österbymo, Kisa, Mantorp, Motala, Skänninge, Vadstena och Ödeshög. Beställaren betalade 90 öre/liter plus frukt och glas. Sammanfattningsvis blev det ett nytt rekordår då man tillverkade 85.800 liter must. Man hade till och med varit tvungen att tacka nej till vissa odlare.

1965

Egnahemsföreningen upplöses i samband med sitt 56:e årsmöte. Man hade tidigare beslutat att sälja mangelbodar och tomt till Boxholms hemträdgårdsförening för den symboliska summan av 5 kr.

Det hålls ett möte om den nya giftstadgans bestämmelser beträffande fruktträdsbesprutning i samband med Hemträdgårdföreningens årsmöte. Man fortsätter att diskutera utformningen av det nya musteriet på Mangelbodstomten. Kostnaderna är nu uppe i 130 000 kr där finansieringen föreslås ske med 65 000 i eget kapital och 60 000 med upplånade medel. Medlemsantalet är nu uppe i 471 st. Kassan innehöll 113.449 kr Karl-Artur Qvarfordt är ännu ordförande.

Föreningen nämns i tidningen HEMTRÄDGÅRDEN. Ordförande får förtjänstplakett i silver från Sveriges pomologiska förening. Studieresa hålls på Sommen med Boxholms II, kostnad 7 kr.

På årsmötet gjordes bedömningen att det skulle bli ett bra fruktår. Men äppelskörden blev dålig pga mycket kalla nätter då fruktträdsblommorna fryser och en regnig sommar. Frukten var även angripen av rönnbärsmal. Bara 21.700 liter must tillverkades.

1966

Vid årsmötet i januari får man veta att musttillverkningen stannade på 21.721 liter från föregående år. Föreningen har 471 medlemmar. Trädgårdsskötarna har beskurit ca 3 500 träd. Det nya musteriet kommer att kosta 110.000 + inventarier och kommer att stå klart i slutet av april. Sen ska maskininstallationen göras under sommaren och allt vara klart till mustsäsongen i september.

Ordförande får även detta år en förtjänstplakett i silver av Sveriges pomologiska förening. Man söker män som kan utföra besprutningen på fritiden.

Det nya musteriet slog upp sina dörrar den 17:e september. Mangeln hade fått sin plats i källaren. Man räknar med att kunna tillverka 125.000 liter. Tyvärr var 1966 ett medelmåttigt fruktår så musteriet fick inte visa vad det kunde. Man ansöker om en reducering av vattentaxan till musteriet men får avslag.

Som föreningsmusteri är Boxholms ett av de större i landet och har ett mycket gott rykte som musttillverkare. Föreningen med sina 471 medlemmar är en av de största i Östergötland. Den gamla mangelboden i Fällhagen såldes för att flyttas och bli sommarnöje.

Trädgårdskonsulent Eric Lind vid hushållningssällskapet i Linköping tyckte sig se en ny tendens i husbehovsodlingen. Tidigare hade villaägarna inte sällan alltför många fruktträd i sina trädgårdar. Men numera hade man endast ett eller två vilket var i minsta laget. Istället hade det kommit blommor och prydnadsbuskar. Yrkesodlarna hade också minskat i Östergötland och istället flyttat till sydligaste Sverige.

1967

På årsmötet redovisas musttillverkningen som pga den hårda och snörika vintern-66 stannar på 20 891 liter det året. I oktober konstaterar man på musteriet att det är kvalitativt sett god och tillgången är stor men inte rekordartad. I november annonserar man om must till reducerat pris för medlemmar, anställda vid Boxholms AB och pensionärer. Ordförande Karl-Artur Qvarfordt belönas med pengar ur Wiréns fonden för sitt jobb med föreningen.

1968

Vid årsmötet redovisas en mustmängd på 58 378 liter från föregående år. Trädskötarna har beskurit 4000 träd. Medlemsantalet är 454 st. K A Qvarfordt omvaldes till ordförande. Det har köpts in rullband till musteriet. Den nyinstiftade solrostävlingen vinner Nils Johansson med en solros som mätte 3,75 meter, följd av Axel Johansson 3,70 och Erik Vestergren 3,5 meter.

Erik Ekström ritade en etikett och tog in offerter. 100.000 etiketter köptes in från Bok-Tryck i Åtvidaberg för 2.210 kronor.

Ett exemplar av föreningens färdiga etikett.

Senare gjorde Erik Ekström en ny etikett med glas på fot. Ing-Britt Turesson (K A Qvarfordts dotter) berättade att hennes kusin upptäckte att Kiviks musteri hade samma etikett. K A Qvarfordt hade gått musterikurs i Tyskland samtidigt som Kiviks föreståndare. Erik Ekström hade förmodligen sålt etiketten även till Kivik. Men originalet kom från Boxholm.

1969

På årsmötet redovisas 28 800 liter must. Det blev inte mer pga ett starkt angrepp av rönnbärsmal. Det är 465 medlemmar och man har 66 925 kr i kassan vilket är ett underskott. Man har köpt in en elevator till musteriet och man har gjort en studieresa. Man ska även upprepa tävlingen om största solrosorna. Man ska ordna en utflykt med Boxholms II till sommaren. Kassören Bertil Thuresson avlider Man får slut på glas vid musteriet och annonserar om billig must till medlemmar, pensionärer och anställda vid Boxholms AB. Man kan även beställa konstgödsel och solrosfrö genom föreningen. Det införs cyklamatförbud vid besprutning av fruktträd som gör att musteriet får det mer än vanligt hektiskt i november.

Det stormar i september. Själv (=Håkan Danielsson) bodde jag då i Göteborg och skulle flytta till Linköping. I radion varnade man för att plåttaken flög omkring men jag var tvungen att gå ut för att tigga kartonger. Det var mycket nervöst.

Men dagen efter den första stormen fick man in 25 ton frukt och den närmaste tiden efter 6-7 ton per dag. Frukten hade god kvalitet för sommaren hade varit solig.

1970

Årsmötet i februari uppger att det blev 58 000 liter must från -69. Gustaf Örtlund avlider I november konstaterar man att årets musteri skörd avslutas en månad tidigare än vanligt. Detta pga de föregående årens rika fruktskördar. Solrostävlingen vinns av Karl- Erik Svensson

1971

Årsmötet redovisar 30 940 liter must från –70. Qvarfordt omväljs till ordförande.

1972

Föreningen får en ny ordförande Lennart Sjöberg efter Karl-Artur Qvarfordt mångåriga ordförandeskap, 24 år. Mustriet redovisar 45 275 liter must –71. Medlemsantalet är 457 st. Kassan balanseras på 82 183 kr. Den årliga solrostävlingen vinns av Gunhild Lööv på 3960 mm. Det tas beslut om att utträda ur Östergötlands hemträdgårdsförbund. Man ska försöka intressera några yngre medlemmar att bli trädskötare.

1973

På årsmötet i februari meddelade ordföranden att det började bli olönsamt att driva musteriet. Vinsten minskar för varje år som går. Ordföranden fick i uppgift att besöka andra musterier för att få tips hur man kan göra driften billigare. Bland annat föreslogs att man skulle installera en modern diskmaskin för att kunna minska personalen.

Medlemsantalet är 451 st. 41 250 liter must redovisas från 1972. Gunhild Lööv vinner solrostävlingen med 3 900 mm. Man kan beställa torvströ och konstgödsel på musteriet.